Privātuma politika

  • Home
  • Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrāde  – videonovērošana

Ēkas “Jāņa tirgus” un daļēji tās teritorijā Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas nov.

Respektējot jūsu privātumu, par videonovērošanu, Jūs tiekat informēti ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm.

Pārzinis:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Loras Nami“,

vienotais reģistrācijas Nr.40103275823,

juridiskā adrese: Brīvības gatve 402C, Rīga, LV-2163

tālr.+371 67819080

e-pasts info@lorasnami.lv

Datu aizsardzības speciālists: pārzinis ir noslēdzis pakalpojumu līgumu ar Datu aizsardzības speciālistu ar kuru konsultējas par datu aizsardzības tiesību aktu nosacījumu pareizu ievērošanu attiecībā uz videonovērošanu.

Piemērojamie tiesību akti: datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem.

Datu subjekts: identificēta vai identificējama fiziska persona.               

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru.

Apstrādes nolūki: īpašuma aizsardzībai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai un incidentu izvērtēšanai ēkā “Jāņa tirgus”  tās teritorijā Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas nov.

Personas datu veidi: pārzinis no “Jāņa tirgus” ēkas un “Jāņa tirgus” teritorijas (Krišjāņa Valdemāra ielā 2, Siguldā, Siguldas nov..) videoierakstiem ievāc šādus personas datus: datu subjekta atrašanās laiks videonovērošanas zonā, datu subjekta attēls, datu subjekta rīcībā esošas lietas, datu subjekta darbība un uzvedība.

Datu glabāšanas ilgums:   videonovērošanas dati tiek glabāti līdz 10 dienām. Pēc šī termiņa beigām pārzinis nodrošina pilnīgu personas datu automātisku dzēšanu. Ja tiek konstatēts īpašuma aizskārums vai incidents uz attiecīgo situāciju attiecināmie videonovērošanas ieraksti tiek glabāti, tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami lietu ierosināšanai un izskatīšanai.

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

  1. tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;
  2. tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;
  3. apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam;
  4. juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Personas dati tiks glabāti uz drošiem serveriem pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, finansiālos un tehniskos resursus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami personas dati tiks minimizēti.

Piekļuve saviem personas datiem

Katram datu subjektam ir tiesības pieprasīt par sevi videonovērošanas informāciju, kas ir pārziņa rīcībā. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai.

Personas datu labošana

Videoierakstā  personas datu labošana nevar notikt, jo videoieraksts ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Datu subjekts var pieprasīt, lai, tiesību aktos noteiktos gadījumos, pārzinis ierobežo veidus, kādos pārzinis izmanto personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, bet ņemot vērā, ka videoieraksts  ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs  izpildīt, kā vien  personas dati pēc iespējas tiks minimizēti.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

Noteiktos gadījumos, datu subjektam ir tiesības prasīt arī savu personas datu dzēšanu, bet ņemot vērā, ka videoieraksts  ir specifisks personas datu ieguves un fiksēšanas veids, šādas datu subjektu iebildes pārzinis nevarēs  izpildīt, kā vien  personas dati pēc iespējas tiks minimizēti. Lai izpildītu šādu pieprasījumu, pārzinis lūgs datu subjektam sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai. Šādas tiesības datu subjektam neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti uzliek pārzinim par pienākumu saglabāt konkrētos personas datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu pārziņa likumīgas prasības.

Pieprasījumu vai iebildumu iesniegšana

Ja datu subjektam ir jautājumi par data subjekta personas datu apstādi, vai datu subjekts vēlas izteikt pieprasījumu, vai celt iebildumus par datu apstrādi, datu subjekts jautājumu, pieprasījumu vai iebildumu  var nosūtīti pārzinim uz pārziņa adresi vai pārziņa e-pasta adresi.

Iesniegumu, pieprasījumu vai iebildumu izskatīšana

Pārzinis jautājamu, pieprasījumu, iebildumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebilduma veiktas.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja datu subjektu neapmierinās pārziņa atbilde vai datu subjekts uzskatīs, ka pārzinis veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Izmaiņas privātuma politikā

Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus videonovērošanas privātuma politikā.